Документация за еврофондове

Като краен получател по договор за финансиране № BG-RRP-3.006-0223-C01 „АРИЕТЕ ЛОГИСТИКС“ EООД провежда процедура с Публична покана, съгласно разпоредбите на ПМС 80/09.05.2022 г. за възлагане на поръчка с предмет:

„Изграждане на нова фотоволтаична инсталация с мощност 770kW за производство на енергия от възобновяеми източници за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия (батерии) с общ капацитет 770kWh“.

Краен срок за подаване на оферти: 20.05.2024 г. Информация е налична в системата ИСУН.

 

Образци по ПМС 80_v2