Документация за еврофондове

Като кандидат по процедура BG-RRP-3.008 „Подкрепа за прехода към кръгова икономика в предприятията“ с проектно предложение с рег.номер BG-RRP-3.008-0225 ГРУП МОУЛДИНГ ЕАД провежда процедура с Публична покана, съгласно разпоредбите на ПМС № 80/09.05.2022 г. за възлагане на поръчка с предмет:

 

„Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на дълготрайни материални активи по обособени позиции:

ОП № 1:  Машина за шприцване на пластмасови детайли под налягане – 1 брой;

ОП № 2:  Машина за електроерозийна обработка със ЦПУ – 1 брой;

ОП № 3:  Машина за фрезова обработка на детайли със ЦПУ – 1 брой;

Крайният срок за подаване на оферти е 03.11.2023 г.

Документацията е публикувана и на Интернет страницата на ИСУН 2020.

Поради установен пропуск при качване на образец на документ в първата обявена процедура, се наложи нейното прекратяване и обявяване отново.

Оферта_ПМС 80

Проект на договор

Публична покана

Декларация_кандидати

Изисквания_оферти

Общи условия към договор с изпълнител